PENGURUS YAYASAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN MASA HIDMAT 2021-2026

Pembina Yayasan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama Kebumen (YPPNUK):

Ketua : KH. Afifudin Al Hasani

Sekretaris : KH. Drs. H. Dawamudin Masdar, M.Ag.

Anggota : KH. Drs. H. Bambang Sucipto, M.Pd.I

Anggota : KH. Achmad Nursodik

Anggota : KH. Saeful Munir

Pengurus Yayasan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama Kebumen:

Ketua : H. Taukhid Alamsyah, M.Sy

Sekretaris : Dr. H. Imam Satibi, M.Pd.I

Bendahara : K. Nurtofik, S.Pd.I

Anggota : KH. Ahmad Adib Amrulloh, Lc

Anggota : KH. Fauzin Jamil, M.Pd.I

Pengawas Yayasan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama Kebumen:

Ketua : H. Makruf Widodo, S,Ag., M.Pd.I

Anggota : Munajat, SHI